Posts van Cees van Dijk

Langer leven dankzij een sociaal netwerk

Bewegen en gezond eten dragen bij aan prettige oude dag. Maar er is meer, want een stevig sociaal netwerk is minstens zo belangrijk. Aan de balie bij het verhuurbedrijf op het Zuid-Europese vliegveld staat een echtpaar op leeftijd. Terwijl de vrouw op de koffers past, is de man in een hevige discussie verwikkeld met de jongedame achter de balie. “Laatst kon hij niet slapen. Toen heeft hij een weekje vakantie

Het kind centraal stellen in de jeugdzorg

Vraag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) hoe het is om de portefeuille Jeugd te beheren en hij wijst op de instrumenten waarover gemeenten beschikken nu tal van overheidstaken op dit beleidsterrein door het rijk zijn overgedragen. Dat biedt volgens hem ruimte om op lokaal niveau het welzijn van het kind centraal te stellen. Vooral over de beter wordende samenwerking met plaatselijke organisaties en de creativiteit die daarbij vrijkomt is

‘Iedereen met een arbeidsbeperking dezelfde kansen’

Iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aan de slag: dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Maar een deel van de doelgroep dreigt tussen wal en schip te vallen en het enthousiasme bij werkgevers is tanende. Banenafspraak Volgens de banenafspraak van de Participatiewet die in 2015 in werking trad, moeten in 2026 in totaal 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een passende baan zijn geholpen bij ‘gewone’ werkgevers. Daarbij

Kinderopvang in Nederland staat onder druk

In een kwart van de Nederlandse gemeenten is sprake van een demografische krimp en daalt door de vergrijzing de behoefte aan kinderopvang, terwijl op andere plaatsen de vraag door verbeterde economische omstandigheden juist toeneemt. Tegelijk stellen ouders steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van gastouders, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Verbreding van aanbod Daarnaast neemt de noodzaak tot verbreding van het aanbod toe en groeit de behoefte aan samenwerking tussen kinderopvang,

Doorlopende leerlijn krijgt een extra dimensie

Op tal van plekken worden initiatieven ontplooid om tot intensievere samenwerking te komen tussen het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Die ontwikkeling naar wat een doorgaande leerlijn wordt genoemd, heeft ingrijpende organisatorische gevolgen, maar is belangrijk voor een stabiele leeromgeving. Doorlopende leerlijnen, waarbij het proces niet stokt na elk schooljaar en een optimale aansluiting mogelijk maakt op vervolgonderwijs, vormen de rode draad bij het leren van bijvoorbeeld rekenen