Posts van Jaime Donata

Wat passend onderwijs voor leraren betekent

De nieuwe regelgeving rondom passend onderwijs vraagt om een herinrichting van de zorginfrastructuur, zowel binnen het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs. Verandering passend onderwijs Guuske Ledoux is projectleider Evaluatie Passend Onderwijs en wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut, een van de zeven onderzoeksbureaus die de ontwikkelingen in het passend onderwijs evalueert. “Wij zien dat er – ook drie jaar na dato – nog veel moet gebeuren om de

Nut en noodzaak van functioneel herstel

Na genezing van een mentale aandoening is het niet vanzelfsprekend dat ook uitvoerende, ‘executieve’ lichaamsfuncties automatisch herstellen. Binnen de ggz pleiten daarom verschillende experts voor meer aandacht voor functioneel herstel. Functioneel herstel onderbelicht in ggz Jaap van der Stel, betrokken bij het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden ziet dat functioneel herstel van ggz-patiënten onderbelicht blijft, met name door de wetenschappelijke traditie waarin herstel en preventie van mentale aandoeningen

Aandacht voor omgeving versnelt ziekteherstel

In de bouwwereld bestaat steeds meer aandacht voor evidence based design. In de zorg wordt ondertussen steeds meer gekeken naar het inrichten van healing environments. Beide fenomenen blijken bij te dragen aan een sneller herstel van patiënten na een operatie. Twee specialisten aan het woord over welzijn en kostenbesparing. Invloed op welzijn en genezing René Bleeker is als opdrachtgever van zorgvastgoed betrokken bij het Opdrachtgeversforum in de Bouw en onderzoekt

Eenzaamheid bij ouderen, een kwalijk probleem

Ruim een miljoen oudere Nederlanders mist verbondenheid en dreigt vergeten te worden. Dit heeft negatieve gevolgen op het fysiek en geestelijk welbevinden. Hoe kan de overheid participatie en zelfredzaamheid bevorderen? En wat kunnen mensen zelf doen om het tij te keren? Gezondheidsrisico’s bij eenzaamheid Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid

‘Betrek familie bij zorg’

Wie in Nederland te maken heeft met een verstandelijke beperking, als cliënt of als familie van, komt terecht in een wereld vol instanties, regelgeving en professionals. Binnen deze professionalisering en bureaucratisering is het belangrijk om de praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid van ouders te betrekken in de manier waarop zorginstanties omgaan met cliënten en mantelzorgers. Emancipatie van familie Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, een belangennetwerk dat zich inzet voor mensen

De toekomst van wonen en zorg

Ouderen in Nederland blijven steeds langer zelfstandig wonen. En dus liggen er voor gemeenten uitdagingen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe organiseren zij ambulante- en zorgbegeleiding voor mensen die dat nodig hebben? Hoe kan zelfstandig ‘zorgwonen’ betaalbaar gehouden worden? Yvonne Witter is adviseur bij het landelijk samenwerkingsverband van zorgondernemers en woningcorporaties, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ). Zij ziet de oplossing van de woonzorgopgave in het samenspel van corporaties,

Ouderenzorg in Nederland, groei en kansen

Hoewel steeds meer studenten kiezen voor een opleiding verpleegkunde, lukt het Nederlandse hogescholen bijna niet om studenten enthousiast te krijgen voor een baan in de ouderenzorg. En dat is een probleem, omdat Nederlanders steeds ouder worden, is straks meer en langer zorg nodig. Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van het bestuur van ActiZ herkent dit probleem, maar ziet ook dat het al langer speelt. Zelf deed zij hbo-v in 2002, en ook

Mensen met een beperking zichtbaarder maken

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Nederland was relatief laat met het ratificeren van dit VN-verdrag. Geeft Nederland wel voldoende prioriteit aan participatie van gehandicapten? Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is van mening dat Nederland het verdrag best wat eerder had kunnen ondertekenen.

Goede palliatieve zorg centraal in de hospice zorg

Palliatieve zorg is een vorm van zorg erop gericht om mensen met een ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Professionele bestrijding van symptomen en aandacht voor psychische, sociale en existentiële vraagstukken gaan daarbij samen met zorg vanuit compassie. Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve zorg en Hospicezorg, verbonden aan het UMC Utrecht, doet onderzoek naar hospicezorg in Nederland. Ze legt uit dat er drie stadia bestaan in de palliatieve