Posts van Jaime Donata

Kinderopvang in Nederland: hoe (goed) doen we het eigenlijk?

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland. Wat betekent dit voor de sector, wie controleert de kwaliteit en hoe doen we het in vergelijking met het buitenland? Goede opvang is van groot belang voor de veilige ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de overheid in 2017 een

Cosmetische geneeskunde is een feit; tijd voor kwaliteit!

Sinds 1 juli is cosmetisch arts KNMG een beschermde titel in Nederland. Dit betekent dat afgestudeerde artsen nu een gecertificeerde opleiding kunnen volgen, maar ook dat cliënten meteen kunnen zien welke klinieken werken met gekwalificeerde medici. Specialiseren tot cosmetisch arts Wanneer medische studenten zich na hun opleiding willen specialiseren in een bepaalde richting – bijvoorbeeld tot kaakchirurg, neuroloog, of kno-arts – moeten zij een opleidingsplaats zien te bemachtigen in een

Is private equity in de kinderopvang wenselijk?

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden op jonge leeftijd. Hoe groot is het probleem van privaat geld in de sector? Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen voordat ze naar het primair onderwijs gaan. Uit onderzoek

Ouderbegeleiding 3.0: De ouder als mens

Ouderbegeleiding ging lange tijd vooral over het overbrengen van pedagogische opvoedtips. Die aanpak voldoet volgens experts niet meer aan de noden van nu. Ouder zijn gaat over het opvoeden van je kind. Maar de vraag die steeds vaker gesteld wordt in de hulpverlening: kan een kind wel goed worden opgevoed wanneer ouders hun eigen leven niet op orde hebben? Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool van Leiden,

Wat passend onderwijs voor leraren betekent

De nieuwe regelgeving rondom passend onderwijs vraagt om een herinrichting van de zorginfrastructuur, zowel binnen het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs. Verandering passend onderwijs Guuske Ledoux is projectleider Evaluatie Passend Onderwijs en wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut, een van de zeven onderzoeksbureaus die de ontwikkelingen in het passend onderwijs evalueert. “Wij zien dat er – ook drie jaar na dato – nog veel moet gebeuren om de

Nut en noodzaak van functioneel herstel

Na genezing van een mentale aandoening is het niet vanzelfsprekend dat ook uitvoerende, ‘executieve’ lichaamsfuncties automatisch herstellen. Binnen de ggz pleiten daarom verschillende experts voor meer aandacht voor functioneel herstel. Functioneel herstel onderbelicht in ggz Jaap van der Stel, betrokken bij het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden ziet dat functioneel herstel van ggz-patiënten onderbelicht blijft, met name door de wetenschappelijke traditie waarin herstel en preventie van mentale aandoeningen

Aandacht voor omgeving versnelt ziekteherstel

In de bouwwereld bestaat steeds meer aandacht voor evidence based design. In de zorg wordt ondertussen steeds meer gekeken naar het inrichten van healing environments. Beide fenomenen blijken bij te dragen aan een sneller herstel van patiënten na een operatie. Twee specialisten aan het woord over welzijn en kostenbesparing. Invloed op welzijn en genezing René Bleeker is als opdrachtgever van zorgvastgoed betrokken bij het Opdrachtgeversforum in de Bouw en onderzoekt

Eenzaamheid bij ouderen, een kwalijk probleem

Ruim een miljoen oudere Nederlanders mist verbondenheid en dreigt vergeten te worden. Dit heeft negatieve gevolgen op het fysiek en geestelijk welbevinden. Hoe kan de overheid participatie en zelfredzaamheid bevorderen? En wat kunnen mensen zelf doen om het tij te keren? Gezondheidsrisico’s bij eenzaamheid Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid

‘Betrek familie bij zorg’

Wie in Nederland te maken heeft met een verstandelijke beperking, als cliënt of als familie van, komt terecht in een wereld vol instanties, regelgeving en professionals. Binnen deze professionalisering en bureaucratisering is het belangrijk om de praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid van ouders te betrekken in de manier waarop zorginstanties omgaan met cliënten en mantelzorgers. Emancipatie van familie Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, een belangennetwerk dat zich inzet voor mensen

De toekomst van wonen en zorg

Ouderen in Nederland blijven steeds langer zelfstandig wonen. En dus liggen er voor gemeenten uitdagingen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe organiseren zij ambulante- en zorgbegeleiding voor mensen die dat nodig hebben? Hoe kan zelfstandig ‘zorgwonen’ betaalbaar gehouden worden? Yvonne Witter is adviseur bij het landelijk samenwerkingsverband van zorgondernemers en woningcorporaties, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ). Zij ziet de oplossing van de woonzorgopgave in het samenspel van corporaties,