Het rapport ‘Over de brug’ (Phrenos, 2014) stelt dat in Nederland ongeveer 160.000 volwassenen een ernstige psychische aandoening hebben met ernstige achterstanden in o.a. psychische en somatische gezondheid (een levensverwachting die 20 jaar lager ligt), veiligheid en maatschappelijke participatie en het kunnen realiseren van hun persoonlijke levenswensen. Hierdoor verkeren ze in een nadelige positie ten opzichte van andere burgers. Tot overmaat van ramp worden ze niet geaccepteerd en gestigmatiseerd.

Nederland heeft in de zomer van 2016 het verdrag over de ‘Rechten van de Persoon met een Handicap’ geratificeerd en hiermee als maatschappij aanvaard om mensen met een handicap dezelfde universele rechten tot doelrealisatie te geven.

In ‘Over de brug’ wordt de wens geformuleerd om voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zorg te ontwikkelen die impact heeft. Dit blijkt uit de ambitie om in 10 jaar tijd de zorgnoden met 1/3 te verminderen. De stelselherziening daagt ons uit maar biedt ook de mogelijkheid om voor deze mensen integrale zorg te realiseren waarbij ggz-zorg, sociale wijkteams en de huisarts een belangrijke rol zullen krijgen. De succesvolle ontwikkeling van goede hulp op de uiteenlopende levensgebieden vraagt een cultuurverandering, nieuwe methodieken en andere samenwerkingsverbanden. De ambitie om 1/3 meer herstel (symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk) te realiseren, overstijgt de mogelijkheden van de ggz en vraagt om een nationaal plan met engagement van de wetgevers, zorgverzekeraars, lokale besturen, maar ook van burgers en bedrijven in de regio.

Onlangs bij de evaluatie van twee jaar ‘Over de brug’ werden talrijke mooie en veel belovende initiatieven gepresenteerd. In veel regio’s zijn samenwerkingen ontstaan van cliënten, hun naasten met de ggz, gemeentes en andere relevante partijen. Regio’s komen over de brug! Nu dat nationaal plan nog!

Gastbijdrage van Elsbeth de Ruijter, voorzitter F-ACT Nederland.