Ouderenzorg

Hulp in de wijk voor de kwetsbare burger

Er verandert veel in de zorg: de gemeente regelt steeds meer, en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met de kwetsbare burger: wat zijn de behoeften, en hoe kan de gemeente hier het beste mee omgaan? De oplossing lijkt vooral in de directe omgeving van de burger te liggen. Zorg speelt zich steeds vaker in de wijk af. Mensen blijven langer thuis

Pact voor de ouderenzorg gesloten

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Samen de schouders eronder zetten Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van

Geriatrische revalidatiezorg anno 2018

Door veranderingen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de afgelopen jaren hebben steeds meer zorginstellingen deze zorg effectiever en efficiënter vormgegeven. Toch staat Nederland voor een aantal uitdagingen rond de optimale inrichting van het revalidatieproces, zowel voor patiënt als medewerker. De uitdaging ligt erin de kwaliteit van de GRZ in heel Nederland naar een hoger niveau te tillen, stelt Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het LUMC en Topaz in Leiden.

‘Betere ouderenzorg door mens centraal te stellen’

De situatie in de ouderenzorg is schrijnend. Hoewel er flink wordt bezuinigd en het verzorgingstehuis is afgeschaft, neemt het aantal ouderen aanzienlijk toe. Daarnaast dreigt in de verpleeghuizen een tekort aan het vinden en behouden van goed personeel. Een context die vraagt om voortdurende kwaliteitsverbetering en innovaties. Dat weet ook Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Acute Ouderenzorg bij het AMC. Volgens haar

Mensgerichte zorg moet vanzelfsprekend zijn

Door de vergrijzing groeit het aantal kwetsbare ouderen in Nederland. Dementie is nu al volksziekte nummer één. Daarnaast klinkt vanuit de overheid en burger de wens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit heeft effect op de samenleving: in iedere buurt woont straks iemand met dementie en in verpleeghuizen komen cliënten met een complexere zorgvraag terecht. De samenleving moet zich bewust worden van het belang van een

Meer dan 25% stijging van multimorbiditeit in 2040

Er komen steeds meer Nederlanders bij en ons land vergrijst. Hierdoor groeit ook het aantal personen die met een of meerdere chronische aandoeningen te maken hebben. 12 miljoen mensen met minstens één chronische aandoening Het Trendscenario 2018 bracht in kaart dat er in 2040 12 miljoen mensen zullen zijn met minimaal één chronische of langdurige aandoening. Deze cijfers zijn een weergave van de mensen die ooit een registratie van een

Routines aan de kant voor betere zorg

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Ten eerste wordt de groep ouderen groter, met momenteel 3,1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. Ten tweede komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. In de groep 65-plussers is bijna een kwart ouder dan 80 jaar. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Snelle, adequate diagnose De verwachting van het CBS is dat 38 procent

Lekker eten van primair belang in de zorg

In de zorg wordt eten nog te vaak als kostenpost gezien en niet als investering in gezondheid en welzijn. Eten is een secundair proces, terwijl het net als het bieden van zorg tot de primaire processen zou moeten behoren. Voor de bewoners van zorginstellingen is de warme maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag. Alleen daarom al verdient eten een prominente plaats krijgen in de dienstverlening. Dat zegt Peter Klosse,

Eenzaamheid bij ouderen, een kwalijk probleem

Ruim een miljoen oudere Nederlanders mist verbondenheid en dreigt vergeten te worden. Dit heeft negatieve gevolgen op het fysiek en geestelijk welbevinden. Hoe kan de overheid participatie en zelfredzaamheid bevorderen? En wat kunnen mensen zelf doen om het tij te keren? Gezondheidsrisico’s bij eenzaamheid Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid

Verder kijken dan het medisch perspectief

In de ouderenzorg verliest de benadering waarbij het puur om de medische achtergrond van mensen draait aan terrein. Veel zorginstellingen gaan over op een aanpak waarbij ze zich richten op de mens als geheel. Daarbij draait het niet langer om wat het beste voor iemand is vanuit gezondheidsperspectief, maar om meegaan in de beleving en wensen van ouderen. Positieve gezondheid Een benadering die in de ouderenzorg steeds vaker wordt toegepast