Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Jeugdzorg

3,3% ontvangt jeugdhulp na seksueel geweld

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna Nationaal Rapporteur) en het CBS blijkt dat tussen de 2,5 en 4,1 procent van de jongeren die jeugdhulp ontvangen deze hulp krijgen na het meemaken van seksueel geweld. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een omvangrijke monitor van de Nationaal Rapporteur, Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen, die vandaag is gepubliceerd. Landelijke info over aanleiding

De verbintenis tussen straf en zorg

Wanneer jongeren voor de eerste keer in aanraking komen met politie, is het heel belangrijk om na te gaan waarom een jongere de fout in is gegaan en of er een achterliggende hulpvraag is. Is dat het geval, dan dient de hulpverlening te worden ingeschakeld om de jongere bij te staan. Een goede verbinding tussen straf en zorg is daarom essentieel, vertellen Janet ten Hoope, directeur- bestuurder van Halt, en

Meer jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is

Het gaat stapsgewijs beter

Sommige jongeren zetten al vrij vroeg, soms al op twaalfjarige leeftijd, de eerste stappen op het criminele pad. Om te voorkomen dat zij op zulke jonge leeftijd in het strafrecht terechtkomen, is het noodzakelijk om in te zetten op preventie. Dat kan door op tijd in gesprek te gaan met de ouders en door steunstructuren rondom een gezin aan te leggen. Het is immers veel beter om vanuit hulp en

Minder administratie, meer tijd voor goede jeugdzorg

Ruim drie jaar geleden is de transitie van de jeugdzorg ingezet. Als gevolg van de decentralisatie zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Het doel was betere jeugdzorg voor een lagere prijs. Er is echter veel kritiek op de uitvoering van de transitie en veel zorginstellingen ervaren een toegenomen administratiedruk. Wat is nodig om de zorg weer écht om de zorg te laten draaien, zorg waarin de cliënt en

Verlichting administratielast en grip op zorginzet

Sinds de decentralisatie is veel veranderd binnen de Jeugdwet. Met beleidsvrijheid van gemeenten zijn ook verschillen ontstaan in de administratieve verplichtingen voor zorgaanbieders. De administratielast moet omlaag, zodat zorgaanbieders zich meer kunnen richten op het bieden van zorg. Albert Nijholt, directeur Zorg-Lokaal, vertelt. Sinds de decentralisatie is sprake van een toegenomen administratielast, kunt u dat toelichten? “Gemeenten hebben meer autonomie gekregen en verschillende beleidskeuzes gemaakt. Hierdoor is binnen de Wmo

Aantal jongeren in jeugdzorg al jaren vrij stabiel

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Wat is jeugdzorg? Jeugdzorg is de

Het kind centraal stellen in de jeugdzorg

Vraag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) hoe het is om de portefeuille Jeugd te beheren en hij wijst op de instrumenten waarover gemeenten beschikken nu tal van overheidstaken op dit beleidsterrein door het rijk zijn overgedragen. Dat biedt volgens hem ruimte om op lokaal niveau het welzijn van het kind centraal te stellen. Vooral over de beter wordende samenwerking met plaatselijke organisaties en de creativiteit die daarbij vrijkomt is