Minstens een kwart van alle peuters en kleuters heeft taal-en of spraakproblemen. Om grote achterstanden te voorkomen is het van belang dat in de taalgevoelige periode (tot 5 jaar), dergelijke problemen worden gesignaleerd en hieraan te werken.

Samenwerking

Omdat het lastig is om bij vermoedens van een achterstand een volledig beeld te schetsen van de problemen en te achterhalen wat het kind nodig heeft, kan de hulp van een pedagogisch onderwijs medewerker (POM) ingeschakeld worden.

POM’s zijn ontstaan uit de wens om meer samenwerking aan te gaan op het gebied van personeel binnen het onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO). Er is goed gebrainstormd hoe deze samenwerking eruit zou komen te zien, wat geleid heeft tot de ‘nieuwe’ functie.

Ontwikkeling kind nauwer volgen

Als POM ben je eigenlijk een spil in het IKC, je kent de kinderen van school en kinderopvang en de kinderen kennen jou, dat biedt stabiliteit en continuïteit. In veel gevallen kent de pedagogisch medewerker kinderen al vanaf de babyleeftijd. Dan is de groei en ontwikkeling ze door jaren maken goed te volgen. Voor ouders is dit ook fijn omdat de POM als geen ander weet hoe het gaat met hun kind. Op deze manier zijn de lijnen in het contact heel kort.

Praktijkvoorbeeld afwisseling POM en leerkracht

Op een basisschool in Enschede zijn de kinderen verspreid over verschillende units. Een unit bestaat uit twee ‘leerjaren’. In de onderbouw-unit heeft de POM drie dagen een eigen klas en doet daar alle her-instructies en geeft samen met de kinderen uitvoering aan de vooraf vastgestelde weektaken. Deze weektaken worden door de kinderen, in overleg, zelf gekozen. Op de twee resterende dagen heeft de leerkracht de klas. In de midden- en bovenbouw gaat het iets anders. Daar krijgen de kinderen de instructie van de leerkracht en gaat de POM verder met de uitwerking van deze instructie. De leerkracht geeft instructie aan de volgende groep en zo wisselen de POM en de leerkracht elkaar af.

Delen pedagogische didactische kennis

Werkzaam zijn als POM vereist geen specifieke, aanvullende opleiding. Het is wel fijn dat er gebruik kan worden gemaakt van het trainingsaanbod vanuit het onderwijs om nieuwe kennis en vaardigheden te vergaren. Zowel voor leerkrachten als POM’s geldt dat er van beide kanten flexibiliteit, samenwerking, openheid, over eigen grenzen heen kunnen kijken en het delen van pedagogisch didactische kennis nodig is. De leerkracht is geen POM en andersom, maar ze versterken elkaar, waardoor de kinderen de juiste ondersteuning krijgen waar nodig en zich ontwikkelen.

Meer informatie
www.kinderopvanghumanitas.nl