Het hebben of overleven van kanker gaat veelal gepaard met psychosociale gevolgen. Veel mensen zijn niet opgewassen tegen de stress die kanker met zich meebrengt, en eenmaal thuis ontstaan veel vragen. Om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, is continuïteit van zorg essentieel. Sietske van der Veldt, oprichter en directeur zorg van Care for cancer, vertelt hoe dit bewerkstelligd kan worden.

Hoe krijgt continuïteit in de oncologische nazorg momenteel vorm?

“De diagnose kanker wordt behandeld in het ziekenhuis, maar vooral thuis beleefd. Wanneer men thuis is, komen de vragen; wat betekent deze diagnose voor mijn dagelijks leven? Kan ik blijven werken? De patiënt wil de beste behandeling in het beste ziekenhuis, maar ook persoonlijke informatie en aandacht. Oncologische zorg speelt zich voornamelijk af in het ziekenhuis; de tweede- en derdelijnszorg. Daar wordt goede psychosociale zorg geboden, dit stopt echter bij de voordeur van het ziekenhuis. Heeft de patiënt vragen, dan kan de eerstelijnszorg van de huisarts worden ingeschakeld. De huisarts heeft veelal de actuele medische informatie niet, waardoor de patiënt vaak wordt terugverwezen naar het ziekenhuis. Continuïteit van oncologische nazorg is vooralsnog niet de standaard. Voor patiënten zou het fijn zijn als zij passende zorg ‘lijnloos’ kunnen ontvangen.”

Hoe kan deze lijnloze zorg geboden worden?

“Oncologieverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen. Zij hebben de positie, de kennis en bezitten de vaardigheden om laagdrempelig bij patiënten aan te sluiten. Na een eerste screening van behoefte aan psychosociale zorg via de ‘lastmeter’ in het ziekenhuis, kan dit zo nodig thuis worden vervolgd. Omdat behoefte en vragen gedurende het vaak langdurige ziekteproces veranderen, is een structurele overdracht van tweede- naar eerstelijnsoncologieverpleegkundige noodzakelijk.”

Op welke manier richten jullie de zorg in om deze samenwerking te bevorderen?

“Vanuit Care for Cancer kunnen wij deze zorg op basis van contracten met de meeste zorgverzekeraars aanbieden. Op verwijzing van de specialist, oncologieverpleegkundige of huisarts kunnen we onze cliënten thuis vijf consulten aanbieden. Samen met de cliënt en diens naasten ontrafelen we de zorgvraag, geven verpleegkundig advies en informatie, en wijzen wij zo nodig de weg naar passende formele en informele zorg. Een veel gehoorde reactie in evaluaties is: ‘Het is een zeer intensief proces, zowel lichamelijk als geestelijk. De consulent hielp me om gedachten te ordenen en weer overzicht te krijgen’. Ons doel is bereikt als cliënten aangeven dat ze weer zelfstandig
verder kunnen of in goede handen zijn bij collega professionals.”

Meer informatie?
Ga naar careforcancer.nl