Blijf op de hoogte

GGZ

Gerelateerde artikelen

Een angstaanval of een plotselinge drang naar drank of drugs overkomt mensen niet alleen als zij thuis zijn. De map met het crisispreventieplan ligt vaak thuis, een behandelaar is niet…

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Voor kinderen in de baby,- peuter en kleutertijd met kinderpsychiatrische problematiek, is het van groot belang om zo vroeg mogelijk de juiste zorg te bieden. Het vroegsignaleren van de problematiek…

De topklinische geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een dure sector. Daarom is de inzet van de juiste behandeling bij iedere cliënt van groot belang. Kosteneffectiviteit en het identificeren van de juiste…

Het hebben van een psychische stoornis heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt zelf en diens naasten. Om deze reden is het tijdig krijgen van…

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed behandeld worden door de huisarts, in de basisggz (geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische ggz. Een klein deel van de patiënten heeft echter…

De wereld is aan constante verandering onderhevig, en dat geldt ook voor de zorg. Niet alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de richting van meer individuele en op maat…

De laatste jaren komen mensen met een forensische titel steeds vaker terecht in een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Deze instellingen hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen…

Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie is zeer waardevol, maar in de praktijk niet op elke patiënt toepasbaar. Om deze reden is het van belang ook studies binnen complexe doelgroepen te…

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben drie tot vier keer vaker te maken met psychiatrische problemen. Toch zijn de meeste behandelvormen in de ggz uitsluitend gericht op mensen…

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in…

Na genezing van een mentale aandoening is het niet vanzelfsprekend dat ook uitvoerende, ‘executieve’ lichaamsfuncties automatisch herstellen. Binnen de ggz pleiten daarom verschillende experts voor meer aandacht voor functioneel herstel.…

​Een nieuwe vorm van psychomotorische therapie zorgt er voor dat patiënten met eetstoornissen hun onderdrukte woede en agressie gecontroleerd leren te uiten in plaats van op zichzelf te richten. Dit…

De meeste mensen met psychiatrische klachten blijken voldoende te herstellen via kortdurende professionele zorg in de huisartsenpraktijk. Deze zorg is evengoed, goedkoper en zonder lange wachttijden. Dat concludeert psycholoog Mirjam…

Wetenschappers van de University of Liverpool hebben aangetoond dat hondenbezitters hun dier niet uitlaten om sociale of gezondheidsvoordelen, maar puur omdat het hen blij maakt. En daarbij geldt: hoe blijer…

Invoering van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2012 leidde tot een daling van het aantal patiënten, maar gelijktijdig steeg het aantal crisisbehandelingen en gedwongen opnamen. Dit blijkt…

Voor sociaal kwetsbare mensen, waaronder (voormalig) dak-en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, is een veilige woonomgeving vanzelfsprekend van groot belang. Hun situatie heeft er vaak voor gezorgd dat zij…

Familievertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. Niet alleen wijzen ze de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz),…

Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie staan onder zware druk. Een groot deel van hen heeft door deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40%…

Mensen die leven in een groene woonomgeving zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Dit komt omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken…

Wanneer iemand in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) belandt, is het zaak dat de behandeling richting re-integratie in de maatschappij zo eenvoudig mogelijk verloopt. De eenvoud is essentieel bij re-integratie omdat…

Gezonde voeding en voldoende beweging is belangrijk voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Een slechtere conditie en een grotere heupomtrek zijn direct gerelateerd aan een hogere stijfheid van…

Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig in de GGZ. Dit stelt Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink in haar proefschrift ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’.…

Het kan zomaar gebeuren dat kinderen of jongeren in de knoop raken met zichzelf of hun omgeving, waar ze zonder hulp van derden niet uitkomen. Om een negatieve spiraal te…

Sport kan jongeren helpen op het rechte pad te komen of te blijven, maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Dit constateert Anouk Spruit. Sport is goed…

Digitalisering wordt in de geestelijke gezondheidszorg steeds belangrijker. Vanuit de overheid stijgt de druk om ggz-patiënten binnen de eerste lijn te behandelen. Tegelijkertijd ontstaat er vanuit de patiëntenpopulatie behoefte aan…

Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt, blijkt uit het rapport ‘Health at a Glance: Europe 2016’ van de OECD, dat vorige week is verschenen. Het…

Volgens gezondheidsexperts kunnen familie, vrienden en kennissen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van zelfdoding van een persoon in hun omgeving. Taboe Er bestaat nogal altijd een taboe op…

Een flink aantal organisaties in de GGZ heeft het initiatief genomen om een manifest op te stellen om de geestelijke gezondheid te verbeteren. Behalve een oproep aan de politiek en…

De problemen rond de ggz-zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten nemen toe. Tijdens een recent onderzoek onder huisartsen meldde bijna de helft van de 1.406 respondenten dat patiënten langer…

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland kan en moet beter. Met een manifest over het hoe en waarom gaan een flink aantal organisaties in de ggz de boer op. De belangen…

Mensen met bepaalde psychiatrische aandoeningen vertonen vaker dan gemiddeld ernstig delictgedrag. Bij het onderzoek naar het ontstaan van het delict en het bepalen van het risico op herhaling is belangrijk…

Tot het 25e levensjaar ontstaan voortdurend nieuwe verbindingen in de hersenen en worden bestaande verbindingen sterker. De groei en ontwikkeling worden onder meer beïnvloed door puberteitshormonen, genetische aanleg en omgevingsfactoren.…

Psychotherapie moet goedkoper, korter en ambulant, daar sturen de zorgverzekeraars op aan. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit, zeggen de beroepsverenigingen van psychiaters en psychotherapeuten. Daardoor krijgen mensen…

Het scheiden van wonen en zorg, waarbij vooral wordt gekeken naar mogelijkheden van cliënten in plaats van naar beperkingen, is een goede ontwikkeling. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er voldoende…

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten is een grote verandering binnen de GGZ in Nederland. Deze transformatie brengt veel vragen met zich mee. De jeugdzorg staat daarmee…

Veranderingen in de basis-ggz en het zorgvraagzwaartemodel. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ondergaat momenteel een enorme verandering en wordt de komende jaren opnieuw ingedeeld. Wat was de noodzaak? Met jaarlijks 3½…

Met de recente wijzigingen in de organisatie van de GGZ krijgt de POH meer de regie. Veranderingen in de GGZ per 1 januari 2014 hebben verstrekkende gevolgen. Zeker ook voor…

Veranderingen in de GGZ zijn snel en groot doorgevoerd. Maar wat vinden huisartsen er eigenlijk van? Op 1 januari 2014 veranderde de GGZ van de vanouds bekende eerste- en tweedelijns…

Goed verwijzen door huisartsen cruciaal voor hele GGZ. Op 1 januari veranderde de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het gros van de patiënten kan nu terecht bij de generalistische basis GGZ. Dankzij…

Sinds dit jaar is de geestelijke gezondheidszorg in Nederland omgevormd naar een nieuw stelsel. De eerste- en tweedelijns psychologische zorg, zoals we die kenden, bestaat niet meer. Redenen van de…

De GGZ gaat fundamenteel veranderen: patiënten worden daardoor sneller, dichterbij en korter, in vertrouwde omgeving behandeld.  Rotterdam-Zuid is een stadsdeel met veel verschillende nationaliteiten en relatief veel mensen die laag…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.