De herstelgerichte benadering is een behandelmethode die cliënten met psychiatrische stoornissen stimuleert meer zelfredzaam te worden. De benadering heeft niet als doel om iemand volledig te genezen. Het gaat er om cliënten met blijvende beperkingen te begeleiden naar een hogere kwaliteit van leven. GGZ WNB, een geestelijke gezondheidszorginstelling in Brabant die ambulante en klinische zorg levert, past deze behandelwijze toe. Lid van de Raad van Bestuur Patrick Knapen en manager van de residentiële zorg Hiske Welman vertellen hoe deze benadering cliënten kan helpen.

 

Wat houdt de herstelgerichte benadering in?

Knapen: “Binnen de herstelgerichte benadering worden wensen, mogelijkheden en doelen samen met cliënten systematisch geïnventariseerd en geëvalueerd. Bij deze behandelmethode gaat het om maatwerk. Door actief het gesprek aan te gaan met een cliënt wordt duidelijk wat iemand als zinvolle levensvervulling ziet. De een heeft de wens om te werken, een ander wil contact leggen met een uit het oog verloren kind. Het kan ook betekenen dat iemand weer zelfstandig gaat wonen. Essentieel in de herstelprocessen is het versterken van rollen. Daarbij kan het gaan om de rol van familielid, burger of werknemer. Hierdoor kan de cliënt weer meedoen in de maatschappij.”

Zijn er voorwaarden om deze behandeling te doen slagen?

Welman: “Het is van belang dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen de cliënt, naasten, hulpverleners en ervaringsdeskundigen, de zogenaamde ‘triade’. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen de eigen regie van de cliënt en ondersteuning vanuit deze triade. Oprechte aandacht voor de cliënt en presentie vanuit hulpverleners zijn basisvoorwaarden in een herstelproces. Door de vertaling van wensen, talenten en mogelijkheden naar concrete doelen wordt gezamenlijk toegewerkt naar een hoopvol perspectief.”

Wat is de rol van ervaringsdeskundigen bij de herstelgerichte benadering?

Knapen: “Ervaringsdeskundigen werken middels erkenning en herkenning. Er zijn zowel vrijwillige als professionele ervaringsdeskundigen. De professionele hebben een opleiding gehad en zijn vertrouwd met de behandelprocessen.”
Welman: “Cliënten ervaren vaak een lagere drempel om ervaringen te delen met ervaringsdeskundigen dan met hulp- verleners. Ervaringsdeskundigen vervullen hiermee een belangrijke brugfunctie. Zij organiseren zelfhulpgroepen en Café Herstel bijeenkomsten. Hierbinnen wordt met alle betrokkenen gesproken over thema’s in relatie tot herstel.”