Blijf op de hoogte

De kracht van POM’s

Minstens een kwart van alle peuters en kleuters heeft taal-en of spraakproblemen. Om grote achterstanden te voorkomen is het van belang dat in de taalgevoelige periode (tot 5 jaar), dergelijke problemen worden gesignaleerd en hieraan te werken.

Samenwerking

Omdat het lastig is om bij vermoedens van een achterstand een volledig beeld te schetsen van de problemen en te achterhalen wat het kind nodig heeft, kan de hulp van een pedagogisch onderwijs medewerker (POM) ingeschakeld worden.

POM’s zijn ontstaan uit de wens om meer samenwerking aan te gaan op het gebied van personeel binnen het onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO). Er is goed gebrainstormd hoe deze samenwerking eruit zou komen te zien, wat geleid heeft tot de ‘nieuwe’ functie.

Ontwikkeling kind nauwer volgen

Als POM ben je eigenlijk een spil in het IKC, je kent de kinderen van school en kinderopvang en de kinderen kennen jou, dat biedt stabiliteit en continuïteit. In veel gevallen kent de pedagogisch medewerker kinderen al vanaf de babyleeftijd. Dan is de groei en ontwikkeling ze door jaren maken goed te volgen. Voor ouders is dit ook fijn omdat de POM als geen ander weet hoe het gaat met hun kind. Op deze manier zijn de lijnen in het contact heel kort.

Praktijkvoorbeeld afwisseling POM en leerkracht

Op een basisschool in Enschede zijn de kinderen verspreid over verschillende units. Een unit bestaat uit twee ‘leerjaren’. In de onderbouw-unit heeft de POM drie dagen een eigen klas en doet daar alle her-instructies en geeft samen met de kinderen uitvoering aan de vooraf vastgestelde weektaken. Deze weektaken worden door de kinderen, in overleg, zelf gekozen. Op de twee resterende dagen heeft de leerkracht de klas. In de midden- en bovenbouw gaat het iets anders. Daar krijgen de kinderen de instructie van de leerkracht en gaat de POM verder met de uitwerking van deze instructie. De leerkracht geeft instructie aan de volgende groep en zo wisselen de POM en de leerkracht elkaar af.

Delen pedagogische didactische kennis

Werkzaam zijn als POM vereist geen specifieke, aanvullende opleiding. Het is wel fijn dat er gebruik kan worden gemaakt van het trainingsaanbod vanuit het onderwijs om nieuwe kennis en vaardigheden te vergaren. Zowel voor leerkrachten als POM’s geldt dat er van beide kanten flexibiliteit, samenwerking, openheid, over eigen grenzen heen kunnen kijken en het delen van pedagogisch didactische kennis nodig is. De leerkracht is geen POM en andersom, maar ze versterken elkaar, waardoor de kinderen de juiste ondersteuning krijgen waar nodig en zich ontwikkelen.

Meer informatie
www.kinderopvanghumanitas.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.