Blijf op de hoogte

Samen werken aan juiste ondersteuning voor het kind

Het bestaat niet meer, de gemeenschap zoals men deze vroeger kende. De vele natuurlijke functies van een dergelijke gemeenschap zijn hiermee verdwenen en dat gat wordt in de maatschappij gevuld door allerlei verschillende instanties met ieder een eigen visie en aanpak. Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas, pleit voor brede samenwerking, uitwisseling en integratie, zodat kinderen in een vertrouwde omgeving de juiste ondersteuning van ouder en professionals ontvangen.

Waarin verschilt de huidige ervaring van ouders met die van vroeger?

“Vroeger zochten ouders gewoonlijk dichtbij huis naar antwoorden op hun vragen. Er was sprake van een hechte lokale gemeenschap. Tegenwoordig wordt door individualisme een stempel gedrukt op het opgroeiende kind. Misschien wordt – juist daarom – op veel vlakken terugverlangd naar de terugkeer van de vroegere gemeenschap. Zonder al te veel bemoeienis, maar wel met steun, in het normale dagelijkse leven.”

Wat is momenteel een van de uitdagingen bij de zorg voor kinderen?

“Er is in Nederland hoge kwaliteit zorg beschikbaar, maar vraagstukken rondom een kind worden soms te snel opgetild naar een specialistisch niveau. Dat leidt ertoe dat een grote groep kinderen onnodig in het specialistische zorgproces terecht komt, terwijl ze met de juiste ondersteuning geholpen zouden kunnen worden door hun ouders en professionals uit hun vertrouwde omgeving. Uit angst voor dat problematiseren ontstaat bij een deel van de ouders een drempel om hulp te vragen: ze willen hun kind behoeden voor een onbekend en complex zorgproces.”
 

“De toegevoegde waarde van professionals dankzij hun relatie met het kind in combinatie met pedagogische kennis wordt nog onvoldoende benut”

 

Hoe ziet de ideale combinatie van ondersteuning door ouder en professionals eruit?

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het speciaal naar het regulier onderwijs, wat voor kinderen, ouders en leerkrachten voor nogal wat veranderingen heeft gezorgd. Ondersteuning van pedagogisch medewerkers in de klas kan hierin voor alle betrokkenen van grote waarde zijn. Natuurlijk is er een groep die wel gebaat is bij specialistische hulp, maar die moet wel eerst de juiste diagnose ontvangen. Ook daar kunnen vertrouwde professionals vanuit de opvang of school een rol spelen. De toegevoegde waarde van hun relatie met het kind in combinatie met pedagogische kennis wordt nog onvoldoende benut. Deze professionals kunnen met hun wijsheid over kindontwikkeling een ondersteunende cirkel vormen rondom het dagelijks leven van ouder en kind – een moderne variant op de ouderwetse gemeenschap.”

Meer informatie
www.kinderopvanghumanitas.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.