Blijf op de hoogte

Wat is een zorgplan en waarvoor is het bedoeld?

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er nodig is om de cliënt goed in hulp te voorzien.

In een zorgplan staan onder andere afspraken over verpleging en begeleiding, dagbesteding en mantelzorg. Hierbij staat vermeld hoe de verdeling is, wie waar een rol in heeft en hoe dit uitgevoerd moet worden. Op deze manier is voor iedereen, ook voor de cliënt, duidelijk wat er te wachten staat.

Dit zorgplan kan zowel schriftelijk als digitaal zijn opgemaakt. Tegenwoordig gebeurt dit steeds meer in een elektronisch cliëntendossier die met toestemming met de juiste betrokken partijen gedeeld kan worden. Dit vereenvoudigd het maken en bijhouden van afspraken en een agenda voor de cliënt. Door alles samen te brengen in een zorgplan, is ook de cliënt op de hoogte van alle gemaakte afspraken en wat er van de zorgaanbieder verwacht kan worden. Daarbij houdt de cliënt op deze manier regie over de zorg die wordt verleend.

Voor wie wordt er een zorgplan opgesteld?

Er wordt een zorgplan opgesteld voor mensen die langdurig zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit kan op zowel lichamelijk als op geestelijk gebied zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met autisme of mensen met een handicap.

Het maken van een zorgplan wordt verplicht vanuit verschillende soorten wetgeving. Welke hierbij in werking treedt, is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Dit gebeurt onder meer vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of een Persoonsgebonden budget (PGB).

Wat staat er in een zorgplan vermeld?

Een zorgplan is dus een dossier met alle gemaakte afspraken op het gebied van de zorg van een cliënt. Om het wat concreter te maken, kan men volgens de Rijksoverheid aanhouden dat de volgende afspraken in het zorgplan benoemd staan:

  • wat de cliënt zelf wilt doen;
  • waar de cliënt hulp bij wilt hebben;
  • hoe de cliënt die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak);
  • hoe de zorgverlener de privacy van de cliënt kan respecteren;
  • welke hulp de familie of betrokken partijen kunnen geven;
  • welke doelen de zorg of ondersteuning heeft.

Een zorgaanbieder stelt in overleg met de cliënt het zorgplan op. Een zorgaanbieder kan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg zijn.

Dit plan wordt minstens ieder jaar opnieuw doorgenomen met de betrokken partijen en zo nodig aangepast naar de situatie van de cliënt. Dit waarborgt passende en persoonlijke zorg.

Opstellen van een gericht zorgplan

In Nederland wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten zorg. Dit zorgt ervoor dat de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is voor een cliënt. Dit maakt ook dat een zorgplan voor de ene cliënt, verschilt van een zorgplan voor een andere cliënt.

Opstellen van een GGZ-zorgplan

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op cliënten die psychische ondersteuning behoeven. Het doel is om een beter leven voor de cliënt en zijn omgeving te creëren. Dit wordt gedaan door een samenspel van verschillende soorten zorg. Dit komt allemaal samen in een zorgplan. Niet alleen de ondersteuning en behandeling vanuit de zorg wordt hierin benoemd, maar ook de diagnose en het gedrag van de cliënt komen hier in te staan.

Voor mensen die vanwege een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of anderen, wordt een zorgplan WVGGZ opgesteld. Dit is een zorgplan dat zorgverleners onder dwang bij de cliënt uitvoeren.

Nedap biedt Ons®, een elektronisch cliëntendossier (ECD) waarin de behandeling van patiënten wordt gerapporteerd en waarmee multidisciplinair werken wordt ondersteund.

Zorgplan voor de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg richt zich tot de begeleiding van mensen met een beperking. Vaak wonen de cliënten in woon- en dagbestedingslocaties waar zorgverleners van verschillende disciplines werken aan de zorg en het welzijn van de cliënt. Denk hierbij aan artsen, gedragsdeskundigen en begeleiders.

Met Ons® van Nedap beschik je over een integraal elektronisch cliëntdossier (ECD) waarin de verschillende disciplines samenkomen in één overzichtelijk begeleidingsplan.

Zorgplan voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen

Ook voor cliënten in de thuiszorg en verpleeg- of verzorgingshuizen stelt de zorgverlener een zorgplan op. De cliënten in deze locaties zijn vaak erg uiteenlopend en er is dan ook een grote hoeveelheid aan informatie aanwezig die de zorg en het welzijn van de cliënten waarborgt.

Deze organisaties stellen onder meer zorgplannen op voor de ouderenzorg, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. In deze plannen wordt alles beschreven van de zorg en benadeling, tot aan het wonen, welzijn en de persoonlijke wensen van cliënten.

Met Ons®, het elektronisch cliëntendossier (ECD) kunnen zorgplannen worden opgesteld waarin de zorg wordt vastgelegd, geplant en gerapporteerd.

Zorgplan maken met Nedap Ons®

Nedap Ons® is een integrale software suite voor de zorg. Dit elektronisch cliëntdossier (ECD) is ontwikkeld voor zorgorganisaties in de VVT, GHZ en GGZ.

In Ons® stel je zorgplannen op volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Hiermee geef je het zorgplan betekenisvolle doelen met een streefdatum en bijbehorende acties. Gegevens die je vastlegt in het online zorgplan zijn beschikbaar voor alle betrokken disciplines. Denk aan relevante gegevens, acties en doelen. Onafhankelijk van tijd en plaats.

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.