Blijf op de hoogte

Dankzij het revalidatie-EPD meer tijd voor betere zorg

Als gevolg van wetswijzigingen (overheveling naar de Zorgverzekeringswet en de nieuwe financieringsstructuur) hebben de GRZ-instellingen hun zorg effectiever en efficiënter moeten inrichten. Om de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) verder te optimaliseren, de beste zorg te kunnen bieden en samenwerking rondom de doelgroep te versterken, zijn registratie en analyse van behandelgegevens essentieel. Software kan dit proces versterken, vertelt Bonne Datema, CEO van VIR e-Care Solutions. Zijn bedrijf ondersteunt zorginstellingen door middel van het specialistisch revalidatie-EPD.

Hoe kan software ingezet worden om de GRZ in Nederland nog verder te verbeteren?

“De revalidatiezorg in Nederland wordt steeds meer verleend binnen multidisciplinaire netwerken. Dit betekent dat behandelaren meer en intensiever moeten gaan samenwerken. Dit is goed, maar brengt voor de behandelaar ook een enorme regeldruk mee. Om dit op te vangen, heb je slimme oplossingen nodig. Anders kosten vernieuwingen alleen maar tijd. Software kan de regeldruk minimaliseren door het proces omtrent registraties en de te maken beslissingen te vergemakkelijken. Een voorbeeld hiervan is het revalidatie-EPD.”

Wat houdt dit revalidatie-EPD in?

“Naast alle basisfuncties die je kunt verwachten van een EPD, bevat het revalidatie-EPD onderdelen die specifiek van belang zijn voor revalidatie. Revalidatie is multidisciplinaire gezondheidszorg, waarbij verschillende behandelaren betrokken zijn bij het verplegen, behandelen en genezen van de patiënt; zoals de specialist ouderengeneeskunde, de logopedist, de ergotherapeut en de psycholoog. In het revalidatie-EPD werkt het behandelteam in één dossier met gezamenlijke anamnese, teamrapportages en MDO. De uitkomsten op klinimetrische vragenlijsten worden geïntegreerd in het dossier weergegeven. En de voor revalidatie zo belangrijke ICF-methode voor het beschrijven van diagnoses en behandeldoelen wordt volledig ondersteund. De voortgang op deze doelen kunnen de zorgprofessionals allemaal terugzien in het EPD, evenals de voortgang van het behandeltraject. Dit biedt de mogelijkheid om de behandeldoelen van de patiënt te delen tussen de verschillende behandelaren, en om de behandeling vervolgens multidisciplinair te plannen en te monitoren.”

Wat zijn de voordelen van deze manier van werken?

“Door de behandelgegevens van de patiënt vast te leggen, kunnen diens prestaties en voortgang gemeten worden en vervolgens worden vergeleken met de verwachting. Loopt iemand voor of juist achter? De software maakt dit inzichtelijk. Dit inzicht helpt de zorgprofessional effectievere zorg te verlenen aan de patiënt. Als gevolg hiervan zal de patiënt sneller vooruitgaan en eerder naar huis kunnen. Dit vergroot de autonomie en kwaliteit van leven. En dat is waar de behandelaar het voor doet. Met ons EPD proberen wij de registratielast van de behandelaar te minimaliseren. Tegelijkertijd maken we wel maximaal gebruik van vastlegging en analyse van gegevens die de behandelingen beter maken. Het inzichtelijk maken van de voortgang van de geboden behandelingen zorgt er vervolgens voor dat zorginstellingen effectiever kunnen inschatten welke behandeling bij een bepaalde diagnose dient te worden ingezet. Daarnaast helpt het inzicht hen bij het managen van de zorgkosten.”

Wat zijn de vervolgplannen?

“De geriatrische revalidatiezorg ontwikkelt zich snel. Afdelingen worden, los van het verpleeghuis, specifiek ingericht voor revalidatie, de zorg wordt meer gespecialiseerd en geconcentreerd. Toenemend gebruik van meetinstrumenten kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met het Meetplan Geriatrische Revalidatie is de ambitie geformuleerd om op landelijke schaal te werken aan structurele gegevensverzameling en het doen van vergelijkend en wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten daarvan worden ingezet om de revalidatiezorg nog meer te verbeteren. Daarom zijn wij zeer
verheugd dat wij met onze software deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen.”

Meer informatie?
Bezoek de website van VIR e-Care Solutions: https://www.vir.nl

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.