Blijf op de hoogte

Virtual Reality therapie helpt mensen met een psychose

Mensen met psychose die gepaard gaat met extreme achterdocht kunnen hun paranoia en angst overwinnen door te oefenen in Virtual Reality-omgevingen. Ze zijn na een therapie met Virtual Reality (VR) minder bang, vermijden sociale situaties minder vaak en kunnen dingen doen die ze soms al jaren niet meer durfden, zoals met de bus reizen of naar de sportschool gaan. Het effect van de VR-behandeling is duidelijk groter dan de standaardbehandeling. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit, Universitair Medisch Centrum Groningen en Parnassia Groep, dat vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Psychiatry.

Psychose

Men­sen met een psy­cho­se zijn vaak ach­ter­doch­tig en ver­mij­den an­de­re men­sen en plaat­sen. Hier­door kun­nen zij niet goed mee­doen in de maat­schap­pij en ver­een­za­men ze. Vir­tu­al Re­a­li­ty cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie helpt om so­ci­a­le si­tu­a­ties beter aan te kun­nen. De be­han­de­laar kan pre­cies die si­tu­a­ties uit­kie­zen die de patiënt nodig heeft, ze zo moei­lijk maken als hij aan­kan en net zo vaak laten oe­fe­nen als nodig is.

Virtual Reality

Het on­der­zoek, waar­aan 116 men­sen met een psy­cho­ti­sche stoor­nis mee­de­den, ver­ge­leek de Vir­tu­al Re­a­li­ty cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie met de stan­daard­be­han­de­ling. Men­sen kon­den met be­hulp van een VR-bril rond­lo­pen in een vir­tu­eel café, een su­per­markt, een win­kel­straat of een bus. Van te­vo­ren be­spra­ken ze met hun be­han­de­lend psy­cho­loog welke si­tu­a­tie ze wil­den oe­fe­nen en hoe­veel vir­tu­e­le men­sen er in die om­ge­ving waren. In de VR-om­ge­ving oe­fen­den ze samen met de psy­cho­loog naar men­sen toe te gaan, ge­sprek­ken aan te kno­pen en ini­ti­a­tief te nemen. Ook kon­den ze daar­door steeds in de vir­tu­e­le we­reld er­va­ren dat ver­wach­te ge­beur­te­nis­sen waar ze bang voor waren, niet op­tra­den.

Patiëntverhaal psychose
Lees ook: Patiëntverhaal psychose

Resultaten

Na 16 ses­sies in VR was hun ach­ter­docht in het da­ge­lijks leven sterk ver­min­derd. Men­sen waren min­der bang en kon­den din­gen doen die ze soms al jaren niet meer had­den ge­durfd, zoals met de bus rei­zen of naar de sport­school gaan. Drie maan­den later was dit nog steeds zo. Zij waren dui­de­lijk min­der ach­ter­doch­tig en min­der ang­stig na VR-be­han­de­ling ten op­zich­te van de stan­daard­be­han­de­ling.

Toe­pas­sing VR in the­ra­pie

De toe­pas­sing van VR in cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie is een be­lang­rij­ke ver­nieu­wing. VR maakt het voor men­sen met ex­tre­me ach­ter­docht en angst mo­ge­lijk om te oe­fe­nen met si­tu­a­ties die in het echt mis­schien nog te span­nend zijn. In een ver­volg­on­der­zoek gaan de on­der­zoe­kers na of de VR cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie goed­ko­per is dan cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie met oe­fe­nen in het echte leven.

Bron: Vrije Universiteit

Gerelateerde artikelen

Een psychose heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Psychosepatiënten zijn vaak achterdochtig en vermijden andere mensen en plaatsen. Hierdoor kunnen zij niet goed meedoen in de maatschappij…

In 2016 deed Ilse haar verhaal over misofonie. Een quote uit het interview: “Vooral tijdens het eten had ik het vroeger moeilijk omdat er altijd wel iemand was die smakte,…

Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt mensen met schizofrenie na een eerste psychose niet beter bij het oppakken van hun leven dan de gangbare Vroege Interventie Psychose-behandeling. Dat toonde een ZonMw-doelmatigheidsonderzoek aan.…

De helft van de mensen met een psychotische aandoening in Nederland die last hebben van metabole klachten als ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol, worden hier niet of onvoldoende voor behandeld.…

Na het ontstaan van een psychiatrische stoornis duurt het vaak vele jaren voordat jongeren hulp zoeken. Hoe vroeger in het leven psychiatrische stoornissen zijn ontstaan, des te langer duurt het…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.