Blijf op de hoogte

Knelpunten voor gemeente bij zorg voor inwoner

Gemeentes willen hulpbehoevende inwoners maatwerk bieden en zo de kwaliteit van leven hoog houden. Tegelijkertijd moeten zij de financiële houdbaarheid van voorzieningen kunnen garanderen. Daarom is het belangrijk dat, op het moment dat ondersteuning nodig is, de juiste hulpvraag wordt gesteld zodat de gemeente de juiste oplossing kan bieden. Deze keuze dient te zijn gebaseerd op een adequate kennis van het aanbod. De toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande kosten dwingen gemeenten tot het optimaliseren van zorg en ondersteuning op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier.

Onafhankelijkheid

Een van de problemen daarbij is dat gemeenten vaak niet bekend zijn met de producten en diensten die hierbij kunnen worden ingezet. Zeker als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van e-health, domotica en andere thuistechnologieën is de kennis beperkt. Aanbieders zijn zeker bereid om te helpen bij de keuze maar zij zijn niet onafhankelijk. En die onafhankelijkheid is nu juist waarnaar gemeenten streven. Zij willen de regie bij de bewoners laten en geen producten voorschrijven of leveranciers voortrekken.

Keukentafelgesprek

Als inwoners aangeven hulp nodig te hebben om veilig, zelfstandig en met kwaliteit van leven thuis te kunnen blijven wonen, volgt een ‘keukentafelgesprek’ met een Wmo-consulent om de hulpvraag goed te kunnen bepalen. Het is van belang dat de consulent zich optimaal kan voorbereiden op dat gesprek. “Er is zoveel technologie beschikbaar en er is weinig bewustzijn, laat staan kennis, over de toepasbaarheid ervan”, merkt Menke Strijbis, expert op het gebied van technologische ontwikkelingen in de zorg. “Er is behoefte aan een Keuzewijzer Thuistechnologie waarmee inwoners en professionals samen beter kunnen inventariseren welke vraagstukken er leven en welke maatoplossingen daarbij kunnen helpen.”

Kwaliteitseisen

Belangrijk is wel dat deze producten en diensten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. In de kop van Noord- Holland hebben daarom onafhankelijke adviseurs de basis gelegd voor het bijeenbrengen van het aanbod in een keuzewijzer. De thuistechnologie wordt getoetst aan de hand van specificaties die door de Vitaal Thuis coalitie, een netwerk van veldpartijen die streven naar de opschaling van deze technologie, zijn opgesteld. Zo wordt inzichtelijk in hoeverre oplossingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Vervolgens kan men zich verder laten adviseren over deze producten door een onafhankelijke tussenpersoon te raadplegen, of men kan direct overgaan tot een aanschaf.

Cliënt centraal

Het is vaak moeilijk om aan de hand van een plaatje en een toelichting te bepalen of een product echt geschikt is voor de individuele situatie. Daarom heeft een aantal gemeenten demonstratiehuizen waar mensen kunnen zien en ervaren wat de werking is. “Het is iets anders dan een scootmobiel of een traplift”, stelt adviseur thuistechnologie Robert Houtenbos. “Het gaat echt om thuistechnologie en domotica.” Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan ‘slimme sloten’. Gewoonlijk wordt bij cliënten van een thuiszorgorganisatie een sleutelkastje aan de buitenzijde van het huis gemonteerd. Dat is én stigmatiserend én inbraakgevoelig.

Met innovatieve technologie zoals een slim slot bied je een gebruiksvriendelijke oplossing die je binnen vijf minuten zelf kunt installeren. Belangrijk is dat de cliënt, de bewoner, centraal staat. “Het gaat echt om oplossingen die het mogelijk maken langer comfortabel zelfstandig thuis te wonen waarbij de gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden beperkt.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.