Mensen die relatief weinig mee doen in de samenleving en een laag vertrouwen hebben in de medemens en instanties leven op sociaal gebied in de marge. Dit fenomeen komt voor bij 7% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder. Bij ouderen komt het vaker voor dan bij jongeren. De groep sociaal gemarginaliseerden is afgebakend door de twee hoofddimensies en bijbehorende indicatoren van sociaal kapitaal, participatie en vertrouwen.

Meer participatie en vertrouwen met kinderen

Hoger opgeleiden leven met 3% minder sociaal in de marge dan lager opgeleiden (11%). Ook als rekening gehouden wordt met andere achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, blijft dit verschil nagenoeg gelijk. Mensen die samenwonen met een partner en kinderen, leven minder vaak sociaal aan de zijlijn dan alleenstaanden, mensen zonder kinderen, en alleenstaande ouders. De aanwezigheid van kinderen gaat kennelijk samen met meer participatie, bijvoorbeeld als vrijwilliger op school, en ook met meer vertrouwen. Bij eenoudergezinnen wordt deze positieve samenhang mogelijk tenietgedaan doordat de ouder er alleen voor staat, vaak na een scheiding.

65-plusser en laagopgeleide vaker sociaal in de marge

Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel dat sociaal in de marge leeft. Tot 45 jaar betreft het zo’n 4% van de bevolking, tussen de 45 en 65 jaar ligt het aandeel met 7 a 8% iets boven het gemiddelde en bij de 65-plussers gaat het om 11 a 12%. Wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in onderwijsniveau en migratieachtergrond blijven deze verschillen naar leeftijd bestaan.

Gemiddeld minder gelukkig

Mensen die sociaal aan de zijlijn staan zijn gemiddeld genomen minder gelukkig: ze geven zichzelf een 7,1 voor geluk tegen een 7,8 voor overige mensen. Het aandeel mensen dat hun geluk een 5 of lager geeft, is respectievelijk 15 en 5%. Niet iedereen die sociaal in de marge leeft, voelt zich ongelukkig: 31 procent vindt hun geluk een 8 waard, 16 procent geeft zichzelf een 9 of een 10. Van degenen die niet sociaal in de marge leven geeft een ruime meerderheid van bijna 70% minstens een 8 voor hun ervaren geluk.

Bron: CBS